Vacature Raad van Toezicht

Vacature leden Raad van Toezicht

ABC Zorg is op zoek naar capabele toezichthouders die hart hebben voor de thuiszorg. Conform het rooster van aftreden zullen gedurende 2018 en 2019 de drie leden van de Raad van Toezicht aftreden. Hierdoor ontstaan vacatures voor meerdere leden Raad van Toezicht.
 

Plaats: Echt

Per: 1-10-2018  en 1-1-2019 en 1-4-2019
 

Over ABC Zorg

ABC Zorg richt zich op mensen in Echt en omstreken die een beroep doen op zorg- en welzijnsdiensten. Voor ons is belangrijk dat de individuele behoefte van de cliënt centraal staat en de zorg en dienstverlening wordt hier zo goed mogelijk op afgestemd. Ons zorgaanbod biedt de burger de mogelijkheid om in de eigen omgeving de zorg te krijgen die hij/zij nodig heeft, ongeacht de leeftijd.

ABC Zorg is een kleine thuiszorgorganisatie, wordt bestuurd door één directeur/bestuurder en heeft drie leden Raad van Toezicht. Ze valt onder de WTZi en is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk HKZ. Daarbij is zij lid van brancheorganisatie BTN.

De financiering voor de geleverde zorg komt uit natura gelden uit WMO. En uit PGB gelden voor ZVW en WLZ.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van ABC Zorg  https://www.abczorg.info/
 
 

Raad van Toezicht

Wegens het einde van de zittingstermijn van de huidige leden, ontstaan er binnen de RvT gedurende het jaar 2018/2019 drie vacatures.

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met het werkgeverschap van de directeur/bestuurder, het toezicht en de controle op de organisatie, de toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder.

De directeur/bestuurder treedt zowel in- als extern op als boegbeeld van ABC Zorg.

De Raad van Toezicht vergadert circa 8 maal per jaar. Daarnaast wordt van de leden verwacht dat zij met enige regelmaat bijeenkomsten met stakeholders bijwonen.

Als norm voor het bestuurlijk functioneren van ABC Zorg hanteert ABC Zorg de Zorgbrede Governance Code, de statuten, het regelement van de Raad van Toezicht en de criteria “goed toezicht “ van de NVTZ en IGJ. Tevens zijn normen van de Wet Bestuur en Toezicht met betrekking tot het maximaal aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van toepassing en wordt gestreefd naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid en maatschappelijke achtergrond.

De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met eenzelfde periode.
 

Profielschets

U past in een organisatie die volop in beweging is en heeft affiniteit met zorg en welzijn. U bent iemand die graag tegenwicht biedt en kan sparren met anderen. Wij vragen toezichthouders die:

 • goed inhoudelijk bekend zijn met het domein zorg en welzijn.
 • op strategisch niveau een brede kennis van en ervaring hebben op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • ondernemerschap tonen in het neerzetten van innovatieve zorgconcepten met de daarbij behorende
 • kritisch analytisch oordeelsvermogen bezitten.
 • niet werkzaam zijn in de thuiszorg in het werkgebied van ABC Zorg.
 • inzicht hebben in de taken van en de rolverdeling tussen de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
 • het vermogen bezitten om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • het vermogen hebben om op strategisch niveau een oordeel te kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • maatschappelijk actief zijn.
 • voldoende beschikbaar zijn en energie hebben om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • in staat zijn gevraagd en ongevraagd raad te geven aan het bestuur en te waarborgen dat de continuïteit van de organisatie niet in het gedrang komt.

 

Sollicitatieprocedure

Gelet op het rooster van aftreden zullen in 2018 / 2019 meerdere posities in de Raad van Toezicht vacant komen. De bedoeling is om de eerste nieuwe toezichthouder eind 2018 te laten starten, de tweede nieuwe toezichthouder begin 2019 en de derde toezichthouder medio 2019.

Er wordt naar gestreefd om voor de Raad van Toezicht kandidaten te werven, die  ieder een deskundigheid bezitten op het gebied van:

 • financieel economische zaken.
 • juridische aangelegenheden.

 

Ons aanbod en de procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is tot op heden nihil geweest, gezien de opstart van een nieuw bedrijf en de financiële positie die daarmee gepaard gaat.

In de toekomst streeft ABC Zorg ernaar binnen de richtlijnen van de NVTZ te acteren.

Voor nu bestaat de vergoeding uit fijne collega’s om mee te werken en verrijking van kennis en een onkostenvergoeding.
 

Wij lezen graag terug in uw sollicitatiebrief waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Uw  belangstelling kunt u tot 9-7-2018 uitsluitend digitaal kenbaar maken door uw brief en CV te mailen naar v.raymakers@abczorg.info
 
 

De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie Raad van Toezicht vinden plaats in  week 34 en 35 van 2018, in de avonduren.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht, Jeanette Flapper 06-27326225
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.